دسامبر 27, 2016 dotmatrix

انواع “اسكرچ”

انواع اسكرچ
  • ليبل اسكرچ چاپي : اين نوع اسكرچ يك برچسب از نوع پلاستيك است كه روي ان با رنگ با طرح هاي مختلف پوشيده شده و درر هنگام استفاده شما ليبل را روي عدد يا نوشته مورد نظر ميچسبانيد و بعد كسي كه ميخواهد از ان عدد يا نوشته استفاده كند تنها نياز است با ناخن يا فلز رنگ را بخراشد .
  • هولوگرام اسكرچ : اين نوع اسكرچ مانند ليبل اسكرچ چاپي است تنها با اين تفاوت كه به جاي رنگ به عنوان پوشش از هولوگرامم استفاده ميشود كه اين خود يك لإيه امنيتي و جلع را بيشتر خواهد كرد هر دو ليبل ميباشند و با دست الصاق ميشوند .

  • اسكرچ چاپي  چاپ مستقيما روي عدد يا نوشته با دستگاه چاپ صورت ميگيرد  اين نوع چاپ با ناخن و يا سكه خراشيده ميشودد تفاوت اين نوع اسكرچ از نوع ليبل ان داري ضريب امنيتي بالاتري است
  • اسكرچ هولوگرام هات استمپ  :  با استفاده از هولوگرام هات استمپ روي عدد يا نوشته ما ميتوانيم دو لايه امنيتي بالاتر از نوعع هاي ديگر خواهيم داشته يك بخاطر هولوگرام و دوم بخاطر الصاق با دستگاه و غير قابل كنده شدن در هر شرايط محيطي .
هولوگرام ، چاپ ، سریال ، اسکرچ، بارکد

هولوگرام ، چاپ ، سریال ، اسکرچ، بارکد